Demografía e Conciliación – Creación dun comité pluriregional de traballo

null

Creación dun comité pluriregional de traballo

Crearase un comité *pluriregional de traballo para a análise da evolución demográfica do espazo fronteirizo e coñecer as tendencias e o grao de envellecemento e natalidade na poboación do espazo transfronteirizo.

O comité *pluriregional estará integrado como mínimo por un técnico de cada un dos socios do *Partenariado do proxecto e será o encargado de:

  • Establecer as condicións técnicas necesarias para o desenvolvementoda actividade
  • Facer un seguimento completo do programa de traballocorrespondente á actividade para asegurar unha óptima execución operativa do proxecto

O comité realizará reunións periódicas para analizar os datos e información procedente de observatorios temáticos e publicacións dos territorios adheridos ao proxecto e poder realizar diagnóstico e identificación de tendencias para o deseño de políticas.